SEMCO Kommunal

Eksempler på prosjekter for kommunal sektor ut over Oslo kommune (se egen oversikt)

Bodø kommune: Synergier ved bygging av nytt rådhus (2013)

Deltaker i et tverrfaglig team for kvalitetssikring av utførte beregninger av synergi for administrative funksjoner ved samling av kommunens administrasjon i et nytt rådhus, med et spesielt ansvar for konkretisering av de forutsetninger som måtte være på plass for å kunne realisere gevinstpotensialet. Utførende konsulent: Anton Kr. Olaussen. Konsulenten var selvstendig underleverandør til KPMG ved gjennomføring av oppdraget.

Flesberg kommune: Organisasjonsvurdering (2010)

Identifiserte besparingsmuligheter i tråd med rammer gitt av politisk ledelse, samt potensialet for mer effektiv bruk av etatens samlede ressursbase. Ansvarlig og utførende konsulent: Gunnar Pedersen.

Larvik kommune: Utredning og etablering av kommunalt eiendomsforetak (2007-2008)

Oppdraget ble gjennomført i to fasere. I første fase – forstudien – ble ulike modeller for organisering av kommunens eiendomsforvaltning utredet. I fase to ble det utarbeidet et forprosjekt for et kommunalt foretak (KF), inkl. åpningsbalanse, vedtekter og husleieavtaler.

Ansvarlig og utførende konsulent: Anton Kr. Olaussen. Konsulenten arbeidet i KPMG ved gjennomføring av oppdraget.

Malvik kommune: Utredning og etablering av et eiendomsforetak (2007-2008)

Oppdraget ble gjennomført i to fasere. I første fase – forstudien – ble ulike modeller for organisering av kommunens eiendomsforvaltning utredet. I fase to ble det utarbeidet et forprosjekt for et kommunalt foretak (KF), inkl. åpningsbalanse, vedtekter og husleieavtaler.

Ansvarlig og utførende konsulent: Anton Kr. Olaussen. Konsulenten arbeidet i KPMG ved gjennomføring av oppdraget.

Malvik kommune: Utvikling av prinsipper og rutiner for eierstyring (2010)

Bisto rådmannen med å etablere en oversikt over kommunens selskaper og foretak, og de forutsetningene som var lagt til grunn for etableringen, og deretter å utvikle prinsipper og rutiner for ivaretakelse og utøvelse av kommunens eierstyring. Ansvarlig og utførende konsulent: Anton Kr. Olaussen. Konsulenten arbeidet i KPMG ved gjennomføring av oppdraget.

Ringerike kommune: Effektivisering av kommunens eiendomsmasse (2013)

Deltakelse i et tverrfaglig rådgiverteam som kartla kommunens samlede eiendomsmasse og analyserte mulighetene for en effektivisering av denne.

Utførende konsulent: Anton Kr. Olaussen. Konsulenten var selvstendig underleverandør til KPMG ved gjennomføring av oppdraget.

Sirdal kommune: Økonomisk resultatforbedring (2004-2005)

Gjennomgang av kommunens tjenesteproduksjon og administrative funksjoner med sikte på en betydelig og varig effektivisering av ressursbruken. Arbeidsgrupper ble benyttet og det ble lagt fram en liste med gevinstrealiseringsskisse som ga ledelsen og politikere reelle valgmuligheter. Tiltakene er iverksatt og gevinster realisert.

Ansvarlig og utførende rådgiver: Anton Kr. Olaussen. Konsulenten arbeidet i KPMG ved gjennomføring av oppdraget.

Tønsberg kommune: Effektiviteten i hjemmebaserte tjenester (2008-2009)

Forvaltningsrevisjon av effektiviteten på kommunens hjemmebaserte tjenester. Inkl. anbefaling om tiltak og en oppfølging ca. 1 år senere.

Utførende konsulent: Anton Kr. Olaussen. Konsulenten arbeidet i KPMG ved gjennomføring av oppdraget.

Ålesundregionens Utviklingsselskap: Etablering av et regionalt kompetansesenter for landbruk (2005)

Utredning og planlegging av interkommunalt samarbeide innenfor landbruk og arealplanlegging på ulike områder, herunder organisering og styring av samarbeidet.

Ansvarlig og utførende rådgiver: Anton Kr. Olaussen. Konsulenten arbeidet i KPMG ved gjennomføring av oppdraget.