SEMCO har fått 3 nye rådgivere

SEMCO har fått 3 nye rådgivere

2 years ago 3 2190

Per Olav Apalnes, Kay Evensen og Karl-Åge Midtbøe har alle startet i SEMCO nå etter sommerferien.   Per Olav Apalnes er utdannet ved Krigsskolen og har en kombinert bakgrunn fra Forsvaret og næringslivet. Fra 1975 til 1995 var han offiser i Hæren, deretter jobbet han 15 år i IT-bransjen og de siste 5 årene har Per Olav vært selvstendig konsulent med oppdrag innenfor teambygging, strategifasilitering, prosjektledelse og personlig rådgivning. For å få til raske prosesser og for å komme i gang med samarbeid på tvers av organisasjoner når Per Olav driver strategi- og prosjektarbeid kombinerer han ofte dette med personlighetsanalyser for å redusere konflikter og bygge team på en strukturert og konstruktiv måte. Per Olav har drevet slike prosesser for Telenor, Aker Solutions, Statens Vegvesen, Tolldirektoratet, Riksteatret, 1881, Jordan, Norsk Medisinaldepot, Widerøe med flere.   Karl Åge Midtbøe er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Han er DNV-sertifisert som bruker

Read more

SEMCO bistår Foodeon med å etablere drivhuskonsept for kalde områder

2 years ago 0 0 3731

Foodeon har utviklet et høyteknologisk drivhuskonsept for kalde og fjerntliggende områder. Drivhuset bygger på løsninger og komponenter fra en rekke ledende leverandører. SEMCO bistår med strategi, forretningsplan og kapitalinnhenting. I tillegg har Hans Kristian Hustad og Bjørn Høydahl fra SEMCO gått inn som henholdsvis CEO og COO i selskapet.

Kartverket

SEMCO leverer OU-bistand til Kartverket

2 years ago 0 1410

Statens Kartverk har tildelt SEMCO oppdraget som konsulent for organisasjonsutviklingsprosessen i sjødivisjonen. SEMCOs rolle er å rådgi omkring metodikk og fremdrift i prosjektet, samt å støtte den interne prosjektlederen. SEMCO skal vil også ha en rådgivende rolle overfor prosjekteier. Innledningsvis i prosjektet vil SEMCO gjøre en analyse av bedriftskulturen i organisasjonen. Oppdraget ble vunnet i konkurranse med 2 av de største aktører i konsulentbransjen, og i tildelingen heter det blant annet at SEMCO kommer best ut på alle tildelingskriteriene, og har levert det beste pristilbudet, har best kompetanse og egenskaper, og er vurdert som best på innlevert dokumentasjon med deres løsningsbeskrivelse og fremdriftsplan. Oppdraget startet i april 2015 og skal sluttføres i løpet av 2015.

semco_innovasjon_norge

Business Bootcamps for Innovasjon Norge

3 years ago 0 2069

SEMCO skal sammen med Lean Business gjennomføre en storsatsing på entreprenører for Innovasjon Norge. Satsingen går under navnet Business Bootcamps og er rettet mot entreprenører med internasjonale skaleringsmuligheter. Gjennom et program på 3 x 2 dager og mentoring mellom samlingene skal entreprenørene bli bedre forberedt på å utvikle sine forretningsideer, teste disse ut mot potensielle kunder og utvikle robuste forretningsmodeller for internasjonal lansering. Satsingen starter for de 3 nordligste fylkene i desember 2014 for deretter å flytte seg til en rekke andre fylker gjennom hele 2015.

Semco International AS

Statsrådbesøk hos DSB og nødnettprosjektet

3 years ago 0 1132

Onsdag 17. September besøkte justisminister Anders Anundsen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I tillegg til allmøte i kantinen valgte statsråden blant annet å besøke

Bildet er tatt fra Nødnett-prosjektets lokaler i 5. etasje i DSB-bygningen i Tønsberg

Bildet er tatt fra Nødnett-prosjektets lokaler i 5. etasje i DSB-bygningen i Tønsberg

Nødnettprosjektets lokaler og medarbeidere i Tønsberg.

Prosjektleder Geir Jahrsengene (SEMCO) sammen med Justisminister Anders Anundsen

Prosjektleder Geir Jahrsengene (SEMCO) sammen med Justisminister Anders Anundsen

Ministeren ankom Tønsberg i båt. Han brukte godt med tid alle steder han besøkte. Noe forsinket, sammen med direktøren for DSB og andre ledere fra staben kom han til prosjektlokalene, men tok seg fortsatt god tid til å hilse på alle i prosjektet, og til å stille spørsmål om Nødnettprosjektet i DSB.

Anundsen kom godt forberedt og viste stor interesse for Nødnettprosjektet. Han poengterte viktigheten av det nye Nødnettet for den samlede beredskapen og sikkerheten i Norge. Prosjektleder Geir Jahrsengene, fra SEMCO, måtte svare på spørsmål som «Hvordan leder prosjektet innføring av nødnett til brann- og redningsvesen i Norge – fra Tønsberg?», «Hvordan fungerer samarbeidet med DNK (Direktoratet for Nødkommunikasjon)?» og detaljer som «Hvordan løser dere de utfordringer som har vært knyttet til røykdykking?». På spørsmålet om prosjektleder hadde kontroll og om prosjektet kom i havn i henhold til plan, kunne Geir Jahrsengene med god samvittighet svare at per i dag har prosjektet full kontroll, og alt ligger til rette for å være ferdig som planlagt.

Les mer her: http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Brannvern/Nodnett1/

Statsrådbesøk hos DSB og nødnettprosjektet

Semco International AS VILNIUS

SEMCO foreleser i på prestisjeuniversitet i Vilnius

3 years ago 1 984

Vår seniorrådgiver Erik Irgens er invitert til å holde en forelesningsserie ved Vilnius Gediminas Technical University i Litauen. Forelesningene er en del av Erasmus-programmet og går 16., 17. og 18. september i år. Temaene for forelesningene er tverrkulturell kommunikasjon, tverrkulturell ledelse og hvordan vi kan effektivisere lederskapet på tvers av landegrensene og kulturene.

Irgens har stiftet, tatt over og drevet frem en liten håndfull SMB-selskaper i Latvia og Litauen og har vært rådgiver for bransjeledende selskaper i begge land i en tiårs periode. Tidligere har han sin bakgrunn fra Sjøkrigsskolen, Forsvarets Stabsskole og Handelshøyskolen BI, der han senere har forelest i ledelsesfag. Han har også tidligere forelest på universitetsnivå i Baltikum.

I en kommentar sier Erik Irgens at mange av de store selskapene som etablerte seg tidlig i Baltikum har svidd av store ressurser for å få til en god etablering. For SMB – små og mellomstore bedrifter – med slank finansiering og krav til organisk vekst er denne strategien sjelden mulig. – Gode nettverk, kulturell innsikt, drevne og nøkterne rådgivere kan utgjøre forskjellen mellom suksess og fiasko.

Flere norske virksomheter har sett mulighetene av å flytte tjenesteproduksjonen sin til nære lavkostland. Baltikum er en region med en god nærhet til Norge, samtidig med en befolkning som er interessert i å legge nødvendig innsats inn for å tilpasse seg norsk språk og bedriftskultur. – Lokal kunnskap om landene er en forutsetning for å lykkes, sier Irgens.

– Hvem kan ha nytte av erfaringene dine? – Norske og andre vestlige bedrifter som vurderer å etablere seg i Baltikum eller inngå et omfattende samarbeid er selvskrevne, likeledes etablerte bedrifter som møter store utfordringer. Vi har også forhold til flere baltiske bedrifter som har aktiviteter i det norske markedet og ønsker å trekke på vår kompetanse for å unngå de verste fallgruvene, sier Erik Irgens.

Erasmus står for European Community Action Scheme for the Mobility of University Students.

Link til Vilnius Gediminas Technical University

SEMCO foreleser i på prestisjeuniversitet i Vilnius

Prising av produkter og tjenester

3 years ago 1 1361

Hvorfor fokusere på prising?

Ønsket om å vokse er en grunnleggende drivkraft i alle organismer (og organisasjoner).

I næringslivet er vekstbegrepet kanskje først og fremst knyttet til omsetning og markedsandeler, hvilket gjerne betyr å selge mer. Men økt salg betyr ikke nødvendigvis økt lønnsomhet. Hvis salgsveksten er tuftet på rabatterte priser, kan det koste mer enn det smaker. F.eks. vil en rabatt på 10% ofte avkreve en volumvekst på 30 – 40% eller mer for å kompensere bortfallet av dekningsbidrag, hvilket sjelden lar seg realisere.

Det finnes ingen enkeltfaktor som har større effekt på lønnsomheten enn prisen man får for sine produkter og tjenester. Enhver prisendring, opp eller ned, går rett ned på bunnlinjen uten avkortning. F.eks. ville 1 % prisøkning betydd 12 – 15 % økt resultatmargin for gjennomsnittet av de 500 største bedriftene i Norge, forutsatt andre forhold konstante. Til sammenligning ville 1 % reduksjon av anskaffelseskostnader gitt omkring den halve effekten.

Men andre forhold er ikke konstante. Er prisen for høy, mister vi kunder, og er den for lav taper vi inntjening.

 

Hva er «riktig pris»?

Fra en leverandørs synspunkt er det fristende å svare: «det maksimale markedet er villig til å betale». Men et slikt unyansert tankesett kan fort slå tilbake. «Markedet» består av kunder som gjør selvstendige og til dels ulike vurderinger. Kunden må føle at prisen er «fair» og at den står i forhold til opplevd verdi. Hvis ikke blir relasjonen kortvarig

«Riktig pris» = når kunden opplever balanse mellom kost og nytte:

pris

 

Prising og ledelse

Prisingen av våre leveranser er således også det sterkeste virkemiddel vi har til å kommunisere «verdi for kunden».  Like fullt er prissetting og -styring et for lite påaktet område i mange virksomheter. Ulike studier bl.a. utført ved Harvard viser også at mens toppledelsen ofte har god kontroll på egne kostnader, er dens kunnskap om egen og konkurrenters prisstrategi ofte mangelfull.

Prising av en virksomhets leveranser må være en vesentlig del av toppledelsens fokus. Dette skjer primært gjennom:

  • Prissetting: Bestemme de priser som best posisjonerer produkter og tjenester og skaper best lønnsomhet
  • Prisstyring: Minimere «prislekkasjer» mellom planlagte og oppnådde priser

Ulike prisstrategier

«Pristrappen» er en måte å illustrere ulike prisstrategier på:

Pristrappen

 

Svært mange fastsetter sine priser kun ut fra en «kost+» – tilnærming. Kost+ er imidlertid kun å anse som minimum akseptabel pris for leverandøren, idet en lavere pris enn det fort vil måtte føre til tap.

Kundene bryr seg ikke om hvilke kostnader leverandørene måtte ha. Kundens fokus er «what’s in it for me?», d.v.s. hvilken nytte leveransen representerer. Dette burde lede flere til å tenke «verdibasert prising». Vår leveranse til kunden har en verdi for kunden i hans/hennes situasjon. Denne verdien, eller fordelen, bør vi kjenne til og muligens innkalkulere i vår prissetting.

 

Prislekkasjer er ødeleggende

En prisstrategi blir ikke bedre enn gjennomføringsevnen, d.v.s. vi må gjøre det vi sier at vi skal gjøre. Dette krever disiplin og god ledelse.

De lavest hengende fruktene finnes nemlig i såkalte «prislekkasjer» representert ved f.eks.:

  • Rabatter
  • Årsbonuser
  • Generøse betalingsbetingelser
  • Gratis tilleggstjenester (fri frakt)
  • Konsignasjonslager
  • Mm

Det er ikke uvanlig å se totale prislekkasjer på opptil 25 – 30 % i forhold til standard listepris. Det er lett å tenke seg hvilke inntjeningsmuligheter man derved går glipp av.

Prising av produkter og tjenester

SEMCO Dunavnet

SEMCO hjelper DunavNET fra Serbia med forretningsmodellering

3 years ago 0 899

DunavNET fra Serbia, et selskap med 40 ansatte har valgt SEMCO for bistand i forbindelse med strategiutforming og kommersialisering av selskapets produkter. DunavNET har utviklet en rekke innovative løsninger og programvare for mobilt billettsalg, mobile betalingsløsninger, måling av luftkvalitet, oppfølging av transportmidler (flåtestyring) og «augmented reality» for utforming av reklamekampanjer. DunavNETs ledergruppe har i sin helhet tatt turen til Norge og arbeider intenst sammen med våre rådgivere for å utvikle den forretningsmodellen og kommersialiseringsstrategien som best kan bidra til at selskapet lykkes i markedet. Tiltaket er støttet av Innovasjonsfondet i Serbia. Teamet baserer arbeidet sitt på Osterwalder forretningsmodellering.

– Dette er en flott mulighet til å benytte vår kjernekompetanse og erfaring til å hjelpe en spennende virksomhet med videre utvikling, sier Erik Solberg, seniorrådgiver i SEMCO. SEMCO skal bruke og dele vår erfaring. Dette arbeidet passer perfekt inn i vår strategi om å hjelpe virksomheter med å etablere en bærekraftig forretningsmodell, avslutter Solberg.

Les mer om DunavNET på www.dunavnet.eu. Eller se videoer på: https://www.youtube.com/results?search_query=dunavnet

SEMCO hjelper DunavNET fra Serbia med forretningsmodellering

Semco International AS

Velkommen til SEMCOs nye web-sider

3 years ago 0 739

SEMCO har laget nye web-sider. Vi vil forsøke å dele informasjon om selskapet, våre mål og ambisjoner, samt våre konsulenter og erfaringer. SEMCO er et selskap i vekst. Vi er på en reise der vi revitaliserer et selskap med snart 40 års historie. Vi får stadig nye medarbeidere og nye spennende prosjekter. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer. Vi vil også gjerne høre om hvordan du opplever de nye web-sidene og er meget takknemlige for tilbakemeldinger – ros og ris.

Velkommen til SEMCOs nye web-sider

SEMCO er valgt som prosjektleder for innføring av nødnett

3 years ago 1 651

I konkurranse med 16 tilbydere har SEMCO blitt valgt som prosjektleder til prosjektet som leder innføringen av nødnett i de kommunale og interkommunale brann– og redningsvesen og 110-sentralene. I tildelingen heter det «Oppdragsgiver har besluttet å tildele kontrakten til SEMCO International AS. Kandidaten fra SEMCO har en meget relevant bakgrunn og sterk faglig forankring, Oppdragsgiver kan se ham som en rolig autoritet og buffer mellom de til tider veldig engasjerte partene i Nødnettsprosjektet. Videre viser han til tidligere sterke resultater, han er åpenbart motivert for oppdraget og fremstår som ryddig, profesjonell og sosialt klok. Kandidaten skårer høyest på både kriteriet forventet leveransekvalitet og pris. <…> Vi takker for et meget godt tilbud og ser frem mot et godt samarbeid de neste årene». Oppdraget startet juni 2014. Utførende konsulent er Geir Jahrsengene. Nødnett er nå i bruk i Hedmark/Oppland, Oslo, Asker & Bærum, Follo, Østfold Søndre og Nordre Buskerud. Vestfold skal

Read more