Følg vårt nyhetsbrev!

Om SEMCO

Semco International AS

Historie

SEMCO ble etablert i 1975. Selskapet ble etablert av utbrytere fra Asbjørn Habberstad som et partnerskap med hovedfokus på å gi «råd til ledere». Selskapet har hatt en begrenset størrelse (< 23 ansatte/partnere), men har opparbeidet et posisjon i markedet som et solid management consulting selskap.

I begynnelsen av 2013 tok selskapets daværende 5 partnere en beslutning om å restrukturere og revitalisere selskapet, og ansatte ny ledelse. Etter dette startet arbeidet med å bygge SEMCO videre, og selskapet har vokst betydelig. Nye ansatte, samarbeidspartnere og aksjonærer har kommet inn.

Selskapsform/styringsform

Selskapet er et aksjeselskap som styrer etter aksjeloven og normale forretningsmessige prinsipper med ledelse, styre og generalforsamling som styrende organer. Dette i motsetning til en partner-modell der man opererer med «partner-forsamling» som styrende organ. Den tradisjonelle «partner-modellen» kan ofte medføre suboptimalisering og mer fokus på partnernes lønn enn kundenes beste. Selskapet benytter tittelen «partner», men da som en person med et spesielt ansvar og myndighet, og som er aksjonær i selskapet.

Strategisk fundament

Det har pågått en diskusjon over tid i media rundt konsulentselskapenes profil og bruk av ressurser. Videre er det vår vurdering at mange store konsulentvirksomheter har et større fokus på egen verdiskapning enn kundene de betjener. Dette kan være en bakenforliggende årsak til at mange prosjekter tenderer til å bli mer omfattende enn nødvendig, og gjennom dette øker risikoen for å mislykkes.

«Bedriftene er lei konsulentselskaper som sender en hærskare høyt betalte juniorkonsulenter for å gjøre jobben under oppsyn av erfarne konsulenter. – De vil heller ha to-tre seniorer som gjør jobben. Små konsulentselskaper har svart på utfordringen, men de store henger etter. (…) Fastlåste modeller for hvordan et oppdrag skal løses står for fall».

Edward Haigh, direktør, Source Information Services Ltd. Til DN 3.9.12.

Vi anser markedet for konsulenttjenester til å være så stort at fundamentet for SEMCO som en aktør vil være tilstede med riktig tilnærming. Vi tror videre at det vil komme et skift i bransjen som vil gjøre at tjenestene vil leveres på andre måter i fremtiden. Det vil bli en sammensmelting mellom tilbydere av konsulenttjenester, bemanningstjenester og utlån av ledere eller kapasitet. Dette vil SEMCO sikre å ivareta i sin virksomhet. Det betyr også at vi vil fokusere på å bidra til endringen og benytte alle mulige distribusjonskanaler for våre tjenester. Dette omfatter eksempelvis «brokere» (formidlere av kompetanse og ressurser).Vi tror at det kan være vanskelig å skille de ulike konsulentselskapene fra hverandre. Mye arbeid bygges på relasjoner. Dette er et godt utgangspunkt, men vi er opptatt av at dette ikke må stå i veien for å yte maksimalt i alle sammenhenger med de beste ressursene.

Differensiering

Vi har lyst til å bruke erfaringen vår på rådgivning til virksomheter i privat og offentlig sektor.
Vi har lyst til å dele erfaringene våre med de som selv skal starte virksomhet.
Vi har lyst til å bruke erfaringen vår til å si vår mening.
Vi ønsker å differensiere oss på erfaring. Erfaring som vi deler med andre.

Å bruke erfaring som differensierende faktor er avhengig at vi kan fremstå på følgende måte:

SEMCO leverer rådgivningstjenester som beviser at vi er opptatt av å dele erfaringer gjennom ærlige og gode råd, gjennom tillitsfull og utfordrende dialog, gjennom kompetansedeling og –overføring, på en måte som gjør at våre kunder opplever at vi er annerledes.
SEMCO er opptatt av å dele erfaring og arbeidsinnsats med andre som ikke kan eller ønsker å betale for disse. Dette vil være gründere og nystartede virksomheter, virksomheter som har eksistert en stund, men ikke har ønsket utvikling, samt personer som har utfordringer med å komme seg ut i arbeidslivet. Videre ønsker vi å dele erfaringer i presse, media, ulike fora mv. der vi kan være opptatt av debatt knyttet til forretningslivet, virksomheter, samfunnstemaer mv. Vi ønsker gjerne å ta opp temaer som ikke er vanlige for tradisjonelle konsulentselskaper.
I alt arbeid vi gjør må det fremkomme, og synes at vi gjør dette fordi vi har lyst. Uten en genuin ærlighet på dette området vil innsatsen kun fremstå som et markedsfremstøt.

SEMCOs arbeidsområder kan fremstilles på følgende måte.

SEMCO Omrader
Figur – SEMCOs arbeidsområder

Nedenfor følger en beskrivelse av områdene.

Konsulenttjenester (rådgivning)

SEMCO står for Senior Management Consultants og det skal bety noe. Vi er alle erfarne mennesker – på ledelse, livet, prosjekter og opplevelser. Vi har lært – også av feil. Dette bringer vi med oss ut til kunder for å gi riktige råd og hjelpe til med å realisere gode løsninger. Våre kunder skal oppleve at de får de rådene og den bistanden de virkelig trenger. Dette kan bare erfarne rådgivere gi.

Nystartede virksomheter

Selskapet arbeider med å hjelpe nystartede virksomheter – fordi vi har lyst. Vi har råd til å dele kunnskap og erfaringer med de som skal skape fremtidens virksomheter. Dette kan vi gjøre kostnadsfritt. Dersom noen har behov for kontakter, kapital eller diskutere hvordan de skal komme seg videre, kan vi bidra med det. Dette innebærer også hjelp til å manøvrere innenfor offentlige støtteordninger og -muligheter. Virksomheter som har drevet en stund (“ett-åringer”), og som sliter med å komme seg videre eller skape lønnsomhet og trygghet, er også velkommen til SEMCO for råd.

Tankelederskap

Tankelederskap er oversatt fra det engelske «Thought Leadership». Tankelederskap er SEMCOs konsept for å skape debatt, meningsutveksling og arenaer for dette. Dette innebærer at SEMCO er synlige og bidra til å belyse viktige temaer for virksomhetsledere, ansatte og samfunnet for øvrig.

OM SEMCO