SEMCO Prosjekterfaring Oslo kommune

Prosjekter for Oslo kommune

Virksomhetsstyring (2010-2013)

Leverandørens prosjektleder og faglig ansvarlig for omfattende prosjekt for virksomhetsstyring, målstyring, risikostyring og internkontroll i Oslo kommune. Et meget omfattende prosjekt som involverte alle kommunens byrådsavdelinger og en rekke virksomheter. Ansvarlige og utførende konsulenter: Øystein Jåtog-Rød og Sverre Lunde. Konsulentene arbeidet i KPMG ved gjennomføringen av oppdraget.

Sentral etatsreform i Oslo kommune, sektor for eldre og sosiale tjenester (2011-2012)

Prosjektleder for nedleggelse av 5 etater (Helse og Velferdsetaten, Rusmiddeletaten, Legevaktetaten, Tannhelsetjenesten Oslo KF og Storbyavdelingen) og etablering av 2 nye etater – Helseetaten og Velferdsetaten. Prosjektet omfattet overføring av personell, organisering, lokalisering av nye etater, splitting av budsjetter, økonomi- og regnskapssystemer, IKT og infrastruktur, samt navnebytte og profilering. Ansvarlige og utførende konsulenter: Øystein Jåtog-Rød og Kenneth Westad. Konsulentene arbeidet i KPMG ved gjennomføringen av oppdraget.

Risikovurdering og evaluering av nøkkelprosesser i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) (2012)

Prosjektleder for gjennomgang og revisjon av nøkkelprosesser – anskaffelser, salg av eiendom, utleie av tomter, HMS og byggherrerollen. Ansvarlig og utførende konsulent: Øystein Jåtog-Rød. Konsulenten arbeidet i KPMG ved gjennomføring av oppdraget.

Evaluering av kvalitetsmålingssystemet innen pleie og omsorg i Helseetaten (HEL) (2012-2013)

Prosjektleder for evaluering av kvalitetsmålingssystemet innen pleie og omsorg. Vurdering av gjennomføring av kvalitetsrevisjoner (53 sykehjem) og brukerundersøkelser på sykehjem og kommunens hjemmetjenester. Rapport med anbefalinger ble overlevert i januar 2013. Helseetaten engasjerte teamet videre for å være rådgiver på implementering av forslag. Ansvarlig og utførende konsulent: Øystein Jåtog-Rød. SEMCO var underleverandør til KPMG.

Evaluering av Fagsystemavdelingen i Helseetaten (HEL) (2013-2014)

Prosjektleder for evaluering av Fagsystemavdelingen og IKT i EST sektor.

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST) har gitt direktør i Helseetaten i oppdrag å foreta en evaluering av Fagsystemavdelingen (FSA). Avdelingens organisering, effektivitet og kompetanse ønskes vurdert opp mot måloppnåelsen. Prosjektet utarbeidet en rapport med klare anbefalinger og forbedringer til IKT i EST-sektoren i kommunen, samt til forbedringer i arbeidet i FSA. Ansvarlig og utførende konsulent: Øystein Jåtog-Rød. SEMCO var underleverandør til KPMG.

Gjennomføring av store infrastrukturprosjekter i Vann- og avløpsetaten (VAV) (2009-2014)

Controller i Midgardsormen, et nytt avløpssystem i sentrale deler av Oslo med investeringsramme 1,3 mrd.kr. Er prosjektleders stedfortreder.

Har ansvar for all rapportering og økonomiske analyser i prosjektet, og bidrar til at prosjektet vurderes som godt styrt. Prosjektet avsluttes i 2014.

Er controller med tilsvarende oppgaver i prosjekt for utvidelse av Bekkelaget renseanlegg, et prosjekt med budsjett på 2,7 mrd.kr. Prosjektet er under oppstart i 2014. Ansvarlig og utførende konsulent: Ragnar Præsttun.

Utredninger og analyser knyttet til infrastrukturprosjekter i Vann- og avløpsetaten (VAV) (2010-2014)

Bidratt i konseptvalgutredninger og utarbeidelse av styringsdokumenter innenfor Oslo kommunes investeringsregime i en rekke større prosjekter i Vann- og avløpsetaten. Gjennomført økonomiske usikkerhetsanalyser for alle større infrastrukturprosjekter i etaten i perioden 2010-2014. Ansvarlig og utførende konsulent: Ragnar Præsttun.

Utvikling og implementering av kvalitets- og miljøstyringssystemer i Omsorgsbygg Oslo KF (2010-2011)

Bistand til Omsorgsbyggs prosjektleder ved utvikling og implementering av kvalitets- og miljøstyringssystemer i henhold til ISO 9001 og 14001. Ansvarlig og utførende konsulent: Anton Kr. Olaussen. Konsulenten arbeidet i KPMG ved gjennomføring av oppdraget.

Omsorgsbygg Oslo KF, risiko og sårbarhetsanalyse for rehabilitering av Oppsal sykehjem (2014)

Gjennomføring av en ROS-analyse for rehabilitering av Oppsal sykehjem, basert på at sykehjemmet skal være i drift mens rehabiliteringen gjennomføres. Ansvarlig og utførende konsulenter: Anton Kr. Olaussen og Sverre Lunde.

Konseptvalgutredning (KVU) rentvannsbasseng Oset for Vann- og avløpsetaten (VAV) (2013)

For bedre utnyttelse av produksjonskapasiteten ved nytt vannbehandlingsanlegg på Oset, er det foreslått å bygge nye rentvannsbassenger for utjevning og beredskapsformål. Fjellanlegg med lagringsvolum vann på 100 000 m3. Oversendt for kvalitetssikring september 2013, og KS1 pågår. P85 MNOK 800. Ansvarlig og utførende konsulenter: Kjell L. Brevik og Ragnar Præsttun.

Konseptvalgutredning (KVU) ny vannforsyning i Oslo for Vann- og avløpsetaten (VAV) (2013)

Gjennomgått hele Oslos vannforsyning og planlagt nødvendige nye tiltak frem mot 2030 for å møte prognostisert vannforbruk i 2060 og etablere en mer robust vannforsyning for Oslo ved blant annet å ta i bruk Holsfjorden som ny vannkilde P85 MNOK 17000. Spesielle utfordringer: Den desidert mest omfattende KVU i Oslo kommune så langt. Mange mulighetsrom og alternativer. Tung og komplisert behovsanalyse. Mange store kostnadsestimater på enkle grunnlag. Politisk utfordrende å håndtere. Ansvarlig og utførende konsulenter: Kjell L. Brevik og Ragnar Præsttun.

Konseptvalgutredning (KVU) for ny Storbylegevakt for Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST) (2011-2012)

Mulighetsstudie, konseptvalgutredning og utarbeidelse av skisseprosjekt for et bygg på ca. 35 000 m2. Forutsettes videreført med forprosjekt i 2014. Avventer utredning om mulig samlokalisering av alle sykehusene i Oslo. Kvalitetssikret av Holte Consulting uten vesentlige merknader eller endringer P 85 MNOK 2455. Spesielle utfordringer: Tilpassing av et stort bygningsvolum på et begrenset tomteareal på Ullevål. Mange løsninger. Trafikk, adkomst og parkering var også utfordrende. Kommunen som eier eller leietaker, og flere andre leietakere. Ansvarlig og utførende konsulenter: Kjell L. Brevik og Ragnar Præsttun. SEMCO var prosjektleder, men underleverandør til HR Prosjekt AS.

Konseptvalgutredning (KVU) Skullerud – Enebakkveien for Vann- og avløpsetaten (VAV) (2011)

Nytt ledningsanlegg i tunnel for forsterket vannforsyning til Søndre Nordstrand og utbygging av Gjersrud – Stensrud. Produserte den første KVU i 2011 som anbefalte hovedsakelig grøfteanlegg. Senere omarbeidet til tunnelanlegg. P85 MNOK 431. Ingen spesielle utfordringer, men intern diskusjon hvilket alternativ som skulle videreføres. Ansvarlig og utførende konsulenter: Kjell L. Brevik og Ragnar Præsttun.

Konseptvalgutredning (KVU) ny rensekapasitet i Oslo øst for Vann- og avløpsetaten (VAV) (2010-2011)

KVU for ny rensekapasitet av avløpsvann i Oslo øst. Anbefaling om utvidelse av Bekkelaget renseanlegg. Første store KVU etter innføring av nytt investeringsregime i Oslo kommune. Kvalitetssikret av Metier uten vesentlige merknader eller endringer. P 85 MNOK 2740.

Spesielle utfordringer: Den første KVU etter nytt investeringsregime i Oslo kommune. Mange løsninger som måtte utredes mer grundig enn vanlig for å treffe riktig valg. Ansvarlig og utførende konsulenter: Kjell L. Brevik og Ragnar Præsttun.

Oslo kommune